SARP Katowice
 
28.01.2021
Informujemy o wynikach I Etapu Konkursu na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ dla zadania inwestycyjnego BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH.

W I Etapie Konkursu Sąd Konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił 6 prac, które w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniły wymagania opisane Regulaminem Konkursu.
Do II Etapu Konkursu zakwalifikowano prace o następujących numerach kodowych:  
747655
124646
373265
977400
402928
200220

22.12.2020
Zmiana terminu składania  prac studialnych I Etapu
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi od 28.12.2020r do 17.01.2021 nowymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią koronawirusa zmianie uległ termin składania  prac studialnych I Etapu Konkursu na BUDOWĘ SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNGEO SZCZEBLA w Katowicach.
Składanie prac konkursowych I Etapu przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie w siedzibie Organizatora Konkursu został przesunięty z dnia 15.01.2021r do godz.15:00 na dzień 20.01.2021 do godz. 15:00.  
Miejsce składania opracowań pozostaje bez zmian, tj. biuro SARP w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro).
Jednocześnie informujemy, że pozostałe terminy określone w Regulaminie Konkursu Rozdział I ust. 4 pkt. 4.1 pozostają bez zmian. 

15.12.2020 r.
Uzupełnienie materiałów o zjazdach .zip

19.11.2020r.
Lista dopuszczonych do konkursu

15.11.2020 r.
Informujemy, że w dniu 14.11.2020 zostały wysłane wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia  Wniosków o udział w konkursie. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych pod adresami, z których zostały przesłane Wnioski  o udział w konkursie.

04.11.2020 r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR 2
ODPOWIEDZI NR 3

27.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR 1
21.10.2020r.

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego : BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH
ZAMAWIAJĄCY:
PROKURATURA OKRĘGOWA w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

 

Osoby do kontaktów:
Adam Skrzypczyk - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
Paulina Kostyra-Dzierżęga – Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu
e-mail: sarpkonkursprokuratura@gmail.com
adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 9.11.2020r. do godziny 15:00

Termin składania Prac Konkursowych dla I ETAPU konkursu do 15.01.2021r. do godziny 15:00

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o Konkursie w witrynie TED 
(.pdf)
Regulamin Konkursu  (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:
Załącznik NR 1      Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 3      Oświadczenia*(.pdf)  
Załącznik NR 4    Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego*(.pdf)
 
     * Załączników NR 3 i NR 4 nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
 
Składanie prac konkursowych:
Załącznik NR 5      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 6      Lista osób, członków zespołu autorskiego pracy konkursowej (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia opracowania konkursowego (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia pokonkursowego (.pdf, .doc
)
 
Materiały wyjściowe i informacyjne:
Załącznik NR 9 Mapa do celów projektowych (.pdf , .dwg)
Załącznik NR 10 Zakres Opracowania Konkursowego (.jpg)
Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego /wypis I wyrys/ (.zip)
Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna (.zip)
Załącznik NR 13 Opinia Geotechniczna /badania geotechniczne gruntu/ (.zip)
Załącznik NR 14 Informacja Tauron Ciepło o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej (.pdf)
Załącznik NR 15.1 Decyzja o lokalizacji zjazdów (.zip)
Załącznik NR 15.2 Informacja dotycząca wykonania zjazdów z dn. 2017.08.28 (.pdf)
Załącznik NR 15.3 Informacja dotycząca wykonania zjazdów z dn. 2020.01.30 (.pdf)
Załącznik NR 16 Zapewnienie dostaw EE z Tauron Dystrybucja 2020.08.24 (.pdf)
Załącznik NR 17 Inwentaryzacja dendrologiczna (.zip)
Załącznik NR 18 Informacja techniczna dotycząca podłączenia do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej (.zip)
Załącznik NR 19 Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych (.zip)
Załącznik NR 20 Zestawienia pomieszczeń /tabelaryczny podział organizacyjny/ - I Etap Konkursu (.zip)
Załącznik NR 21 Zestawienia pomieszczeń /tabelaryczny podział organizacyjny/ - II Etap Konkursu (.zip)
Załącznik NR 22 Oczekiwania Zamawiającego (.pdf)
Załącznik NR 23 Zarządzenie Nr 24 Prokuratura Generalnego dot. Wytycznych do kancelarii tajnej (.pdf)
Załącznik NR 24  Zarządzenie  Nr 53/17 Prokuratora Generalnego (.pdf)