SARP Katowice


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

ZAMAWIAJĄCY:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice 

Konkurs przebiegać będzie w formacie dwuetapowym.
 
W I Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu  zaproszeni do udziału w Konkursie składają opracowania studialne.
 
W II Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu, składają prace konkursowe.
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:  do dnia 17.04.2020r do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu.
 
Termin składania opracowań studialnych w I Etapie Konkursu: do dnia 23.06.2020r. do godziny 15:00  w Siedzibie Organizatora Konkursu

Termin składania prac konkursowych w II Etapie Konkursu: do dnia 21.08.2020r. do godziny 15:00  w Siedzibie Organizatora Konkursu.

07.07.2020
Informacja o wynikach I etapu Konkursu
W I Etapie Konkursu Sąd Konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił 5 prac, które w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniły wymagania opisane Regulaminem Konkursu.
Do II Etapu Konkursu zakwalifikowano prace o następujących numerach kodowych:
602233
252935
019523
000444
230620


Przypominamy Uczestnikom, że plansze w I etapie Konkursu należy opracować w całości w kolorystyce czarno-białej lub/i odcieniach szarości.
 
27.05.2020
odpowiedzi na pytania 2.pdf

14.05.2020
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. W trybie przewidzianym w rozdz. I ust. 5.1 Regulaminu Konkursu - w miejsce arch. Adama Skrzypczyka powołany został zastępca arch. Piotr Buśko.

11.05.2020
lista uczestników.pdf
Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do Konkursu, a nie otrzymali linka do materiałów konkursowych proszeni są o przesłanie wiadomości na adres sarpkonkursparking@gmail.com

10.04.2020
odpowiedzi na pytania 1 .pdf
informacja o aktualizacji regulaminu konkursu .pdf
regulamin konkursu tekst jednolity .pdf

27.03.2020
ogłoszenie o konursie w BZP
regulamin konkursu .pdf
załączniki 1-9 .pdf
załączniki 1-9 .doc
załączniki informacyjne: