Katowice: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH.
Numer ogłoszenia: 531238 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2539774, faks 32 2539230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: w imieniu na rzecz: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE,PL.J.PAWŁA II 1,43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (parking, plac, park) inwestycji realizowanej w trzech etapach: I etap - Park II etap - Miejska Biblioteka Publiczna III etap Urząd Miejski Zamawiający przewiduje w pierwszej fazie realizaję etapów I i II. Celem konkursu jest uzyskanie: - w części studialnej konkursu - określenie możliwości rozwoju miasta w kierunku zachodnim - w części realizacyjnej konkursu - uzyskanie wartościowych rozwiązań projektowych obiektu i zagospodarowania terenu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY