SARP Katowice
 

09.09.2021r.
Informujemy, że do etapu II zakwalifikowane zostały prace o następujących numerach:
1. 734915
2. 156485
3. 082515
4. 720506 

08.07.2021r.
 Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Opracowań studialnych zostało zaproszonych 5 uczestników. 

15.06.2021r.
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

02.06.2021r.
UWAGA!
Do treści Regulaminu wprowadzono następujące korekty:

Korekty definicji – str. 3 i 4.
Korekta w procedurze prowadzenia konkursu z nieograniczonego na ograniczony – str. 6
Korekta pkt 3.9 str. 11
Korekta pkt. 3.31 dot. rekomendacji zamawiającego str.14,
Korekta harmonogramu w pkt 4.6 i 4.7, str.15
Sprecyzowanie pkt 4.1 w zakresie etapu II str 24,
Sprecyzowanie pkt 4.3 w zakresie etapu II str 25,
Korekta pkt. 3.5 str. 31,
Korekta wymagań części graficznej pkt 2.2 ust.1) str. 39,
Zmiana zapisu w rozdz. X. pkt 1 ust. 1.1 ppkt 3. Str. 52

oraz poprawiono oczywiste omyłki pisarskie, literówki i interpunkcję.
Poprawiony tekst jednolity w "Dokumentach do pobrania".

28.05.2021r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 17.06.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

Działające poprzez:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Aleksander Krajewski

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest
PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w BZP (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                             nadzoru autorskiego (.pdf)

Złożenie pracy konkursowej:

Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika (Uczestników) Konkursu (.doc)
Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (.doc)

Opis pracy konkursowej:

Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy  konkursowej i planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

Załączniki informacyjne:

Załącznik NR 9 Zakres opracowania konkursowego z oznaczeniem wykonanych zdjęć (.pdf)
Załącznik NR 10 Opinia WUOZ (.pdf)
Załącznik NR 11 Dokumentacja Fotograficzna
                              - część 1
                              - część 2
                              - część 3
                              - część 4
                              - część 5
Załącznik NR 12 Informacja poglądowa nt. lokalizacji przystanków komunikacji publicznej (.jpg)
Załącznik NR 13 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (folder tekst i rysunek .pdf)
Załącznik NR 14 Załącznik graficzny – mapa zasadnicza (.dwg)
Załącznik NR 15 Planowania organizacja ruchu ul. Bytomska (.pdf)
Załącznik NR 16 Mapka ewidencyjna ze strukturą własności (.jpg)
Załącznik NR 17 Poglądowa mapka wysokościowa (.pdf)
Załącznik NR 18 Projekt Park Zamkowy (rewaloryzacja doliny rzeki Przemszy) (.pdf)
Załącznik NR 19 Raport z konsultacji (.pdf)