SARP Katowice


13.09.2021r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że do II etapu Konkursu, zakwalifikowane zostały Opracowania studialne opatrzone następującymi numerami identyfikacyjnymi:
136677
000306
161803
110077
080306
Jednocześnie zapraszamy Uczestników Konkursu, o wymienionych powyżej numerach identyfikacyjnych, do złożenia Prac konkursowych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 
24.05.2021r.
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
"Budowy
nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia
kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii
Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach"


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 14.06.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice


ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Jerzy Hnat

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ


Dokumenty do pobrania:

                                      Regulamin Konkursu (.pdf)
                                      Ogłoszenie o konkursie w witrynie TED (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:

     Załącznik NR 1     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
     Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo (.doc)
     Załącznik NR 3     Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w konkursie (.doc)
     Załącznik NR 4     Oświadczenia* (.pdf)
     Załącznik NR 5     Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
                                      nadzoru autorskiego* (.pdf)


                                      * Załączników NR 4 i NR 5  nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych:

     Załącznik NR 6      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.doc)
     Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego / Pracy konkursowej (.doc)
     Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na 
                                       podstawie Pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania 
                                       zamówienia pokonkursowego (.doc)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

     Załącznik NR 9      Mapa Zasadnicza (.dxf i .pdf)
     Załącznik NR 10    Zakres Opracowania Konkursowego (.dxf i .pdf)
     Załącznik NR 11     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (.pdf, .jpg)
     Załącznik NR 12    Dokumentacja Fotograficzna
                                       - Część 1 (.jpg)
                                       - Część 2 (.jpg)
                                       - Część 3 (.jpg)
                                       - Część 4 (.jpg)
     Załącznik NR 13    Opinia Geotechniczna (.pdf)
     Załącznik NR 14    Inwentaryzacja - Rzuty wybranych kondygnacji (.pdf)
     Załącznik NR 15    Projekt parkingu wielopoziomowego (.pdf)
     Załącznik NR 16    Program Funkcjonalny (.xls i .pdf)