SARP Katowice


13 stycznia 2019
Ogłoszenie porządku obrad
porządek obrad.pdf


18 stycznia 2019
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział w Katowicach
Zarząd Główny SARP w ubiegłym tygodniu rozesłał pismo z uchwałą Nr 139, w której uznał, że zwołane przez nas Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest pozbawione podstawy prawnej. Nie podzielamy stanowiska Zarządu Głównego i wyjaśniamy to w uzasadnieniu naszej uchwały Nr 3/I/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Biorąc jednak pod uwagę problem, jaki powstał wewnątrz naszego Zarządu w bieżącej kadencji, nie chcemy dodawać kolejnego sporu, dlatego z przykrością powiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane na 2 lutego 2019 r. nie dojdzie do skutku. Koleżanki i Kolegów, którzy liczyli na szybkie ozdrowienie sytuacji w naszym Oddziale, serdecznie za to przepraszamy.
Biorąc pod uwagę wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, obserwującej z zaniepokojeniem odchodzenie z Zarządu kolejnych członków i pogłębiający się kryzys, zdecydowaliśmy się uwzględnić wniosek Komisji. Dla uniknięcia wątpliwości prawnych podjęliśmy decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w nowym terminie – 28 lutego 2019 r. Zebranie to nie będzie miało charakteru sprawozdawczego, lecz służyć będzie wyłącznie wybraniu nowego Prezesa i Zarządu. Chodzi nam o to, by Zarząd naszego Oddziału mógł sprawnie funkcjonować do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
Do zawiadomienia załączamy uchwałę Komisji Rewizyjnej Oddziału z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz uchwały Zarządu Oddziału z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach niniejszym zawiadamia, że na podstawie §28 ust.1, §46 ust.3, §48 ust.1 pkt 1) i 2) oraz §53 ust.1 Statutu SARP, podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach celem wyboru Prezesa oraz Zarządu Oddziału. Informujemy, że Zebranie odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019r. o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.
Rejestracja Uczestników przez Sekretariat Zebrania odbywać się będzie od godziny 16:30. Dla przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołania, ustalono drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 17:30 w siedzibie Oddziału SARP w Katowicach. Uchwały podjęte podczas Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu Członków Oddziału, posiadających prawo głosowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SARP w Katowicach. Prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o Zebraniu.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za Prezydium Zarządu Oddziału SARP w Katowicach
Katowice, 18 stycznia 2019r.
 
załącznik do zawiadomienia