SARP Katowice09.09.2021r.
Wizja lokalna odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 14 września br., o godzinie 10:00.
Miejsce spotkania: wejście główne.

01.09.2021r
KOMUNIKAT
Przypominamy, iż ostateczny termin składania przez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu zgodnie z harmonogramem konkursu odpowiednio do art.284 znowelizowanej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych minął 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

17.08.2021r.
 Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 35 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Opracowań studialnych zostało zaproszonych 23 uczestników.

16.07.2021r.
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

29.06.2021r.
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej


Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 20.07.2021r. do godz. 15:00


ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Zagłębia
ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

ORGANIZATOR WYKONAWCZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
adres: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: mgr inż. arch. Maciej Grychowski

UWAGA:
Komunikacja elektroniczna w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej
jakim jest 
PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu (.pdf)
Ogłoszenie o konkursie w TED (.pdf)

Załączniki do regulaminu konkursu oraz materiały do konkursu:

1. Załączniki formalno-prawne:

1. Załącznik NR 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc)
2. Załącznik NR 2 Pełnomocnictwo (.doc)
3. Załącznik NR 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (.doc)
4. Załącznik NR 4 Oświadczenia (.pdf)
5. Załącznik NR 5 Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia i sprawowanie nadzoru autorskiego (.pdf)
6. Załącznik NR 6 Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu i Lista osób (.doc)
7. Załącznik NR 7 Pokwitowanie złożenia Opracowania studialnego/Pracy konkursowej (.doc)
8. Załącznik NR 8 Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie Opracowania studialnego/Pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia pokonkursowego (.doc)

2. Materiały wyjściowe i informacyjne:

1. Załącznik NR 9 Mapa Zasadnicza z Obszarem opracowania (.dxf, .pdf)
2. Załącznik NR 10 Zakres Opracowania studialnego i Pracy konkursowej (.pdf, .dwg)
3. Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.11.2020r.)
4. Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna
5. Załącznik NR 13 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektowanej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej (.pdf)
6. Załącznik NR 14 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejącego (.dwg, .pdf)
7. Załącznik NR 15 Inwentaryzacja zieleni, operat geodezyjny - zieleń rzędne (.dwg, .pdf)
8. Załącznik NR 16 Tetr Zagłębia - Program Funkcjonalny (.pdf)
9. Załącznik NR 17 Decyzja o wpisie do rejestru WKZ (.pdf)
10. Załącznik NR 18 Kwerenda archiwalna - "Historia budynku Teatru Zagłębia w Sosnowcu" (.pdf)