SARP Katowice


17.03.2017
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 1.
Przypomina się, że spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu związane jest z datą składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

06.03.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PAWILONU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 21.03.2017 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-9 i 11-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza
Załącznik 16. Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Zestawienie tabelaryczne powierzchni
Załącznik 19. Inne dokumenty wyjściowe

Odpowiedzi na pytania nr 1