SARP Katowice
 

26.02.2018
ZAWIADOMIENIE ZAMAWIAJĄCEGO KONKURSU
o unieważnieniu konkursu
Działając na podstawie art. 124 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku zostaje unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7.
 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający pomimo zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na swojej stronie internetowej, nie udostępnił regulaminu konkursu potencjalnym uczestnikom, naruszając tym samym art. 116 ust.3 ustawy Prawa zamówień publicznych. Działanie to doprowadziło do powstania nieusuwalnej wady, która nie pozwala na wybór prac konkursowych zgodnie z prawem. Ponadto w sytuacji gdy nagrodą przewidzianą w konkursie było zaproszenie autora najlepszej pracy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, niemożliwe stałoby się również zawarcie umowy w sprawie zamówienia, gdyż to postępowanie byłoby już na wstępie obarczone wadą polegająca na zaproszeniu do negocjacji uczestnika konkursu przeprowadzonego z naruszeniem prawa. W związku z powyższym w myśl art. 93 ust.1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych konieczne jest unieważnienie postępowania, gdyż obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
W przedmiotowym postępowaniu zgodnie art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie ma również kolejna przesłanka unieważnienia konkursu gdyż ze względu na brak publikacji regulaminu nie została złożona żadna praca i nie można było rozstrzygnąć konkursu.
 
Równocześnie informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się następne postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. 


 
12.02.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.

Postępowanie dotyczące konkursu zostało zawieszone. Informacje o jego wznowieniu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.